Laagste Prijsgarantie! Gratis Verzending In België Vanaf 149 euro 🔥

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • VermiServe: het ongediertebestrijdingsbedrijf datproducten aanbiedt via de website vermishop.be
 • Klant: de wederpartij van VermiServe die een overeenkomst heeft gesloten met VermiServe voor het leveren van producten.
 • Producten: alle producten die VermiServe in het kader van de overeenkomst uitzendt, waaronder maar niet beperkt tot het bestrijden van ongedierte en het geven van advies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VermiServe en de klant.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van VermiServe zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.
 2. De overeenkomst tussen VermiServe en de klant komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door VermiServe.
 3. De opdrachtbevestiging van VermiServe geldt als enige bewijs van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Uitvoering diensten

 1. VermiServe zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De klant zal alle medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de diensten.
 3. VermiServe is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de klant.

Artikel 5. Tarieven en betaling

 1. De tarieven voor de producten van VermiServe staan vermeld op de website van en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 2. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 2 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die VermiServe moet maken ter incasso van een vordering op de klant, zijn voor rekening van de klant.
Selecteer de velden die je wilt tonen.
 • Foto
 • SKU
 • Beoordeling
 • Prijs
 • Voorraad
 • Beschrijving
 • Gewicht
 • Dimensies
 • Toegevoegde Info
 • Voeg toe aan winkelwagen
Kijk buiten de vergelijk bar
Vergelijk